Certificaten

De Vries Stolwijk vindt het van groot belang om volgens de wet- en regelgeving te werken. Daarmee garanderen we dat niet alleen uw project succesvol zal verlopen, maar ook dat de veiligheid van onze medewerkers is gewaarborgd. Niet alleen als bedrijf beschikken we over de noodzakelijke certificaten, ook onze medewerkers hebben de juiste certificaten op zak. Hierbij kunt u onder andere denken aan Basisveiligheid VCA, BHV (bedrijfshulpverlening) en/of Flora en Fauna. Samen zorgen we, door de vastgestelde richtlijnen te volgen, dat uw project naar volle tevredenheid zal verlopen.

Het VCA** certificaat
Als bedrijf hebben we te maken met veel risico’s die gepaard gaan met de werkzaamheden die we uitvoeren. Eén van de certificaten die we daarom in ons bezit hebben, is het VCA** certificaat. De afkorting VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een checklist dat ons als bedrijf helt om veilig(er) en gezond(er) te werken en het aantal ongevallen zoveel mogelijk te beperken. We vinden het meer dan logisch dat steeds meer opdrachtgevers de eis stellen om alleen in zee te gaan met bedrijven die het VCA** certificaat op zak hebben. Het laat zien dat ook zij veiligheid erg belangrijk vinden.

Het VCA systeem wordt gevolgd volgens Europese richtlijnen. Wanneer het VCA certificaat is afgegeven, is het 3 jaar geldig. Echter vindt er jaarlijks een audit plaats om te toetsen of de we nog voldoen aan alle eisen gesteld in de norm, zodat we blijven voldoen aan de hoogste eisen. 

ISO certificering
De Vries Stolwijk bezit ook het ISO 9001:2015 certificaat. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of wij als organisatie in staan zijn om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van onze organisatie. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Nog een onderdeel binnen deze certificering is dat er van ons verwacht wordt dat we voldoen aan de gemaakte afspraken met onze opdrachtgevers. Afspraak is afspraak, dat is iets wat we van het begin af aan vanzelfsprekend vinden. 

Ook het ISO certificaat is 3 jaar geldig. Tenminste 1 keer per jaar vindt er een audit, door een externe onafhankelijke partij, plaats om te beoordelen of we om de juiste redenen het certificaat in ons bezit hebben. Wij zijn blij met alle tussentijdse audits, omdat dit ons scherp houdt.

CO2 bewust certificaat
Wij leveren graag onze bijdrage voor een beter milieu. Dit begint bij onszelf. Daarom hebben wij een aantal maatregelen binnen ons bedrijf in uitvoering. Wij zijn gecertificeerd middels de CO²-prestatieladder coor het CO2 bewust niveau 5. Via onderstaande button krijgt u meer informatie over ons beleid om CO2 te reduceren.

Laatste projecten

Baggeren Staatsbosbeheer

Baggeren recreactieschap Rottemeren

Staatsbosbeheer verzorgt in opdracht van een aantal Natuur- en Recreatieschappen onder meer de aanleg en het beheer van openbare recreatieterreinen in de Provincie Zuid-Holland. Eén van haar opdrachtgevers is het Recreatieschap Rottemeren. In opdracht van het Recreatieschap Rottemeren (Staatsbosbeheer) zijn de watergangen binnen het beheergebied gebaggerd.

Lees meer...

Baggeren Provincie Zuid-Holland

Baggeren Provincie Zuid-Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de Krimpenerwaard. Het project bevat diverse watergangen grenzend aan de zogenaamde NNN (NatuurNetwerkNederland) gebieden.
Als lokale uitvoerende partij werd verwacht dat de gebiedskennis, de kennis met betrekking tot de gevoeligheid van het gebied en onze ervaring met het werken volgens een ecologisch protocol werden ingebracht.

Lees meer...

Bouwrijp maken Legmeer-West Fase 4-5-6

Bouwrijp maken Legmeer-West te Uithoorn

In opdracht van de Gemeente Uithoorn en Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. worden diverse werkzaamheden verricht voor het bouwrijp maken van een terrein nabij de Faunalaan in Uithoorn. Het betreft het woonrijp maken van de fases 4-5-6 voor het project Aangenaam Legmeer. Het bouwrijp maken wordt gefaseerd uitgevoerd, om de verschillende velden tijdig gereed te hebben voor de start van de bouw van de woningen.

Lees meer...