Grond-, weg- en waterbouw

Vervanging riolering

Vervanging riolering

Riolering, groen (plantsoenen, bermen en grasvelden) en wegen zijn allemaal onderdeel van de openbare ruimte. Maatregelen aan water, groen en wegen worden nauwkeurig op elkaar afgestemd. De samenhang tussen water, groen en wegen is:
 • Onder de weg is ruimte voor de rioolbuizen.
 • Het riool houdt de weg droog.
 • De weg en het groen kunnen regenwater tijdelijk opvangen na een hoosbui.
 • Regenwater zakt in het groen in de grond.
 • Grondwater zorgt ervoor dat planten kunnen groeien

De Vries Stolwijk is gespecialiseerd in de aanleg én vervanging van bestaande rioolstelsels en het herinrichten van de bestrating, groen, straatmeubilair e.d. Inmiddels hebben we ervaring in het werken met diverse soorten riolering, zoals Gres, PVC, PP, infiltratiebuizen etc. Ook voor het toepassen van horizontale drainage, waterbergingssystemen of waterpasserende bestrating bent u bij ons aan het juiste adres.

Lees meer...

Bouwrijp maken en aanleg riolering

Bouwrijp maken en aanleg riolering

Het bouwrijp maken van een stuk grond betekent dat het maaiveld bewerkt wordt, voordat met de bouw gestart kan worden. Een bouwrijp terrein is een terrein zonder verhardingen, funderingen, gebouwen, bomen en wortels, struiken en andere obstakels die de aanvang van de werken in de weg kunnen staan. 

Het voorbelasten van de grond is vaak nodig, omdat geëist wordt dat de grond voldoende draagkrachtig moet zijn en zettingen door (toekomstige) bovenbelastingen zo gering mogelijk moeten zijn.

Tijdens het bouwrijp maken van een woonwijk worden ook vaak kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen en riolering aangelegd om de woningen direct aan te kunnen sluiten zonder dat tijdens de laatste fase van de bouw nog veel graafwerk nodig is. Op plaatsen waar een voorbelasting nodig is, worden de ondergrondse voorzieningen aangelegd zodra de voorbelasting verwijderd is.

Voor alle bovengenoemde werkzaamheden bent u bij ons aan het juiste adres. We beschikken over het juiste materieel om deze werkzaamheden voor  u uit te kunnen voeren. 

Lees meer...

Cultuurtechnisch werk

Cultuurtechnisch werk

Als het gaat om cultuurtechnisch werk, kunt u bijvoorbeeld denken aan het (her)inrichten van natuurgebieden en het ontgraven van natuurvriendelijke oevers. Dankzij dit soort werkzaamheden zorgen we er met elkaar voor dat er een plek wordt gerealiseerd waar (beschermde) dieren hun toevlucht kunnen vinden en waar de mens tot rust kan komen.
Als het gaat om sportieve doeleinden, laten we u ook graag kennismaken met de mogelijkheid om sport- en recreatieterreinen aan te leggen. We zetten graag ons materieel in beweging om mensen in beweging te zetten.
Om hier een goed beeld van te krijgen, verwijzen we u graag naar project Waalbos Fase 2.

Welk cultuurtechnisch werk verrichten wij?
Wij kunnen voor u alle voorkomende cultuurtechnische werkzaamheden verrichten. Of u nu overheid, bedrijf of particulier bent, klussen groot en klein, wij draaien onze handen er niet voor om. Denk hierbij aan:

 • het onderhouden van sloten, vijvers, poelen en watergangen;
 • het baggeren en opnieuw aanleggen van waterpartijen;
 • aanleg van natuurvriendelijke oevers;
 • aanbrengen van beschoeiing of damwand;
 • (her)inrichten van natuurgebieden;
 • aanleg van sport- en recreatieterreinen;
 • het egaliseren van ondergronden;
 • het spitten, frezen, profileren en inzaaien van grond

Lees meer...

Grondverzet

Grondverzet

Grondverzet is, zoals de naam al zegt, het verzetten van grond. Dat klinkt behoorlijk breed en dat is het eigenlijk ook. Het verzetten van grond kan nodig zijn voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen, tunnels, voor woningbouw en het aanleggen van kabels. Binnen ons bedrijf hebben we het juiste materieel voorhanden rondom het grondverzet zelf en natuurlijk ook het transporteren, zoals kranen (eventueel voorzien van GPS), shovels en trekkers met kippers.

Lees meer...

Woonrijp maken

Woonrijp maken

Woonrijp maken kan verschillende werkzaamheden omvatten, zoals bestraten en asfalteren van wegen, het plaatsen van beschoeiing en damwanden, ontgraven van kelders, het aanbrengen van beplanting en groenvoorzieningen, en veel meer.