Werkzaamheden Polderpark Cronesteyn

In opdracht van de Gemeente Leiden hebben we diverse werkzaamheden uit mogen voeren in het Polderpark Cronesteyn. We hebben diverse herinrichtingsmaatregelen uitgevoerd, zoals het realiseren van een bijenbiotoop in het Reigersbos, het verbeteren van de ingangen van het park en het aanplanten van diverse bomen in de boszone. 

De gemeente heeft in het beheerplan van Polderpark Cronesteyn, goedgekeurd in 2019, een aantal projecten geschetst om het park te verbeteren. Het gaat dan vooral om het historische landschap en de soortenrijkdom van dit park. Zowel flora en fauna als bezoekers van het polderpark hebben profijt van de opknapbeurt. De onderhoudswerkzaamheden aan het groen zoals het vervangen, snoeien of terugdringen van beplanting (bramen), het snoeien van bomen en bosranden en het dunnen van bospercelen zijn inmiddels uitgevoerd. Er worden tevens aanpassingen in het park gedaan zoals het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het verhogen van het waterpeil in de weidevogelgebieden, het aanleggen van een paddenpoel, het planten van extra bomen aan de rand van het park en het verbeteren van de ingangen van het park. Zo is het park na de opknapbeurt klaar voor de toekomst en kunnen mens en dier volop van het park blijven genieten.

Zoals benoemd in het Beheerplan wordt het waterpeil in het weidevogelgebied verhoogd. Dit gebeurt door de grondwaterstand op een andere manier te regelen zodat het gebied in bepaalde perioden natter en aantrekkelijker wordt voor weidevogels om te broeden. Het aanpassen van de grondwaterstand gebeurt vanaf dit jaar jaarlijks van november t/m 15 juni. Daarna vliegen de weidevogels uit en kan het gebied weer op een andere manier gebruikt worden, bijvoorbeeld als graaslandschap voor koeien.

Ook wordt in de noordoostelijke hoek van Cronesteyn een paddenpoel aangelegd met een avontuurlijk pad dat aansluit op het bestaande pad. De vrijgekomen grond gebruiken we om een heuvel te maken. Zo hebben allerlei dieren als kikkers, padden en salamanders profijt van de diepere natte delen en ook de drogere hoge delen.

Tot slot wordt in het reigersbos gewerkt aan het vervangen en snoeien van de bomen in de windsingels (bomenrij die wind vangt) zodat deze voor de toekomst gezond en veilig behouden blijft. Een stuk van het reigersbos wordt echt wildernis waar de natuur volledig haar gang mag gaan, wij verwachten dat de biodiversiteit daar flink van gaat profiteren. Het pad krijgt een nieuwe route om het reigersbos heen. In een ander deel van het Reigersbos gaan we voor bijen en zweefvliegen ruimte maken voor een nieuwe bloemenweide.

Inrichtingswerkzaamheden Polderpark Cronesteyn

WordPress Photo Gallery

Opdrachtgever

Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Geplaatst in Projecten.