Baggeren Franse Kade

In opdracht van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, voert De Vries Stolwijk B.V. baggerwerkzaamheden uit aan de Franse Kade in de gemeente Krimpenerwaard. De opdracht bestaat uit het voorbereiden en uitvoeren van buitengewoon onderhoud van watergangen. Het betreft onderhoudsbaggerwerkzaamheden van de wegsloten aan weerszijden van de Franse Kade. In totaal wordt circa 3,2 km watergang gebaggerd, waarbij een kleine 4.000 m³ verspreidbare baggerspecie wordt verwijderd. 

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het verrichten van baggerwerkzaamheden in watergangen en onder bruggen;
- het reinigen van duikers;
- het verwerken van baggerspecie op de kant;
- het verwijderen en afvoeren van (drijf-)vuil, plantenresten, wortelstokken en andere bodemvreemde materialen uit de te onderhouden watergangen;
- het scheiden, vervoeren en verwerken van (grof) afval;
- het inrichten en opruimen van het werkterrein.

WAAROM VINDEN DEZE WERKZAAMHEDEN PLAATS?
Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de doorstroming en de waterkwaliteit. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd om de doorstroming en de kwaliteit van het watersysteem te verbeteren. 

WAT GEBEURT ER MET DE BAGGER?
Van de baggerspecie die moet worden verwijderd, zijn monsters genomen. Deze monsters zijn geanalyseerd. De resultaten van deze analyses geven aan dat de te verwijderen bagger is geclassificeerd als zogenaamd ‘verspreidbare baggerspecie’. De ‘verspreidbare baggerspecie’ wordt grotendeels met een graafmachine verwijderd en direct op de kant verwerkt. Dit is de meest duurzame methode voor het verwerken van de vrijgekomen baggerspecie en heeft de laagste maatschappelijke kosten. Daar waar het niet mogelijk is met de graafmachine te werken wordt gebaggerd met behulp van een schuifboot en een pomp.

FLORA EN FAUNA
Baggerwerkzaamheden hebben onder andere invloed op de leefomstandigheden van vissen, amfibieën en andere dieren. Uitgangspunt bij de uitvoering van de baggerwerkzaamheden is dat de flora en fauna in en om de watergangen beschermd moet worden. Oeverzones en kanten worden daarom tijdens de uitvoering van de baggerwerkzaamheden zoveel mogelijk ontzien. Baggerwerkzaamheden hebben onder andere invloed op de leefomstandigheden van vissen, amfibieën en andere dieren. Zo wordt tijdens het baggeren gezorgd voor voldoende vluchtwegen. De werkzaamheden worden begeleid door een ecoloog. Deze ecoloog inventariseert regelmatig de te baggeren watergangen en bepaalt welke (extra) maatregelen genomen dienen te worden om binnen de kaders van de Flora- en faunawet de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Opdrachtgever

Opdrachtgever : Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Geplaatst in Projecten.