Groen- en grondwerkzaamheden eilandjes

In opdracht van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap wordt het project 'Groen- en grondwerkzaamheden eilandjes Berkenwoudse Boezem en Berkenwoudse Driehoek', te Berkenwoude uitgevoerd. 

In de Berkenwoudse Boezem, direct naast weidevogelreservaat De Nesse in de Krimpenerwaard, zijn diverse eilanden in de loop van de jaren verruigt. Onderhoud bestaat uit het cyclisch maaien van rietland, inclusief verwijderen van ruigte en houtopslag. Dit past bij de natuurdoelstelling veenmoeras dat op de eilanden rust. Echter in een aantal gevallen zijn de eilanden in de loop van de jaren onbeheerbaar geworden, door te grote clusters met braam en houtopslag. Hierdoor herbergen diverse eilanden nu te veel hout (ten koste van de openheid van naastgelegen weidevogelreservaat) en te veel dekking voor predatoren (m.n. kleine marterachtigen). Hierdoor kunnen kleine marterachtigen eenvoudig in het naastgelegen weidevogelreservaat De Nesse foerageren, waardoor een (te) hoge predatiedruk ontstaat (in ieder geval in weidevogelseizoen 2020) en de kuikenoverleving te laag is. Het reguliere beheer in de Berkenwoudse boezem is onvoldoende om deze negatieve effecten op het weidevogelgebied tegen te gaan. Met het reguliere beheer worden een aantal eilanden intensief beheerd (rietmaaien) een aantal zijn echter onbeheerbaar geworden.
Met deze uitvraag worden de eilanden die onbeheerbaar zijn geworden met een gerichte actie stevig onder handen genomen, zodat deze weer in regulier beheer kunnen worden genomen als ‘hooiland’. Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de eilanden in cyclisch maaibeheer meegenomen (regulier beheer), waardoor verruiging en verbossing aan de rand van de Nesse duurzaam wordt voorkomen.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 
a. Verwijderen en afvoeren ruigte en houtopslag
b. Verwijderen stobben
c. Plaatselijk verstevigen oevers met vrijkomend hout
d. Grof egaliseren terrein
e. Ontgraven eiland tot op de waterlijn
f. Grond onder water verwerken in de watergang aansluitend op het te ontgraven eiland

Groen- en grondwerkzaamheden eilandjes

WordPress Photo Gallery

Opdrachtgever

Opdrachtgever: Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Geplaatst in Projecten.