Onderwaterdrainage

Nederland is een echt waterland, wat ook tot uiting komt in de Krimpenerwaard. Ontwatering (drainage) is het afvoeren van water uit de bodem over én door de grond. Hierdoor verlagen we het grondwaterpeil en ontstaat er een droog grondoppervlak. Hierbij kan het water worden afgevoerd via drains, kleine sloten of greppels. Via deze waterafvoermiddelen stroomt het water naar grotere watergangen, die zorgen voor de verdere afwatering. De ontwatering kan alleen goed werken als de afwatering ook goed is.

Daarnaast kunnen we ook voor u onderwaterdrainage aanleggen. Anders dan bij drainage waar water afgevoerd wordt van natte plekken (ontwatering) dienen de drains hier om water aan te voeren naar droge plekken. De drainagebuizen verbinden het slootwater met de nabijgelegen veengronden. In veel veengebieden droogt het veen uit als de grondwaterstand te laag is. Het gevolg daarvan is dat de bodem daalt. Bovendien kan door uitdroging van het veen zuurstof diep in het veen doordringen. Daardoor wordt organisch materiaal afgebroken en koolstofdioxide uitgestoten. Om bodemdaling en andere ongewenste effecten tegen te gaan, wordt door middel van de aanleg van onderwaterdrains extra water in de veengebieden extra water aangevoerd, zodat de veengebieden niet uitdrogen. 

De aanleg van onderwaterdrainage heeft de volgende voordelen voor de veenweiden: 
-Stoppen c.q. aanzienlijk vertragen van de bodemdaling
-Aanzienlijk verminderen van de emissies van broeikasgassen CO2 en N20 uit het veenweidegebied
-Klimaatbestendig maken van het veenweidegebied

Ook het onderhoud aan de sloten is van groot belang voor een goede afwatering, denk hierbij aan kantenbeheer en het baggeren van de watergang.  

Machines
Voor de aanleg van onderwaterdrainage beschikken we over een onderwaterdrainage machine achter onze Valtra op tracks, waarmee insporing tot een minimum wordt beperkt. 

Geplaatst in Diensten Agrarisch.