Baggeren Provincie Zuid-Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de Krimpenerwaard. Het project bevat diverse watergangen grenzend aan de zogenaamde NNN (NatuurNetwerkNederland) gebieden.
Als lokale uitvoerende partij werd verwacht dat de gebiedskennis, de kennis met betrekking tot de gevoeligheid van het gebied en onze ervaring met het werken volgens een ecologisch protocol werden ingebracht.

Dit hebben we gedaan door de inzet van onze eigen medewerkers die lokaal woonachtig zijn binnen het werkgebied.

De bereikbaarheid van de te baggeren locaties waren afhankelijk van de aard van de (aanliggende) percelen, de omliggende bebouwing en mogelijke groenvoorziening. Van belang was dus op voorhand de juiste inzet van het materiaal te waarborgen. Het projectgebied betreft een veengebied met een daarbij behorende bodemgesteldheid. Hiermee hebben we specifiek rekening gehouden voor het bepalen van de inzet van het juiste materiaal.

De uitvoering van het werk omvat:

a. het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
b. het treffen van de nodige arbeidshygiënische voorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
c. het baggeren van watergangen en lokaal verspreiden over aangrenzend perceel;
d. transporteren van baggerspecie;
e. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

De werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd met de tractor met baggerpomp. Voor dit project is de voortgang gemonitord middels een online omgeving. Voor de opdrachtgever was de voortgang inzichtelijk via dit portaal.

Opdrachtgever

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Geplaatst in Projecten.