Drie gebieden in de polder Lange Weide worden aantrekkelijk gemaakt voor weidevogels, met kruiden- en faunarijk grasland en plas-dras-plekken. In een deel van het 44 hectare grote gebied wordt het peilbeheer afgestemd op de natuurdoelstelling.

Wat gaan we doen?
In het voorjaar wordt in de natuurgebieden voortaan het regenwater langer vastgehouden, zodat er plas-dras ontstaat. Om plas-dras gebieden te creëren is het nodig om hier en daar grond af te graven. De weggegraven grond, gebruiken we elders in het natuurgebied om dammen en peilscheidingen aan te brengen. Deze dammen zijn nodig om in de natuurgebieden een ander peil in te kunnen stellen dan in de aangrenzende polder.

Natuurlijk peilbeheer
Binnen de natuurgebieden wordt een ‘natuurlijk’ peilbeheer gevoerd. In en natte periode is de waterstand hoog, en in een droge perioden zakken de waterstanden uit. Pas als de waterstand echt te laag wordt, wordt water van buiten het gebied aangevoerd. In één gebied gebeurt dit met een watermolentje. Het hogere waterpeil heeft geen gevolgen voor de omliggende (agrarische) gebieden; daar verandert het waterpeil niet.

Subsidie
Deze werkzaamheden in de polder worden uitgevoerd in opdracht van het waterschap. De provincie Zuid-Holland heeft (in het kader van SKNL) en subsidie verleend aan Staatsbosbeheer voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Waarom gaan we dit doen?
Sinds de zomer van 2021 valt Lange Weide onder de natuurprojecten van Gouwe Wiericke. Toen werd dit gebied onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De herinrichting van de drie gebieden past in de doelstelling van de NNN om de natuurgebieden in ons land met elkaar te verbinden. Bijkomend voordeel van het hogere waterpeil is, dat de bodemdaling wordt beperkt. In 2019 is het peilbesluit al aangepast om deze waterstanden te kunnen regelen.

Wat is onze werkwijze?
De werkzaamheden bestaan vooral uit grond afgraven en het aanbrengen van de stuwen en inlaten waarmee het waterpeil wordt geregeld. Ook wordt er een aantal dammen en duikers aangelegd en verwijderd. De werkzaamheden starten in september 2022 en worden naar verwachten in november 2022 afgerond.

CO2-reductie
Alle dieselmotoren die op dit werk worden ingezet voor de realisatie van dit project draaien op HVO100. Voor dit project betekend dit dat we onze CO2 uitstoot met ruim 9.300 kg hebben kunnen reduceren t.o.v. het gebruik van reguliere diesel door de inzet van HVO100 Duurzame Diesel.

Geplaatst in Projecten.